ޏ.ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އިފްތިތާޙްކޮށްފި، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ކިންގްޑަމް އޮފް ނެދަރލެންޑްސް އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު، ޓާންޔާ ގޮންގްރިޖް ވިދާޅުވީ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލުގެނައުމަށް ނެދަރލެންޑްސް ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް.

13 ޑިސެމްބަރ 2021 - 14:13