ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް ތައްޔާރުވެ، ކާސްޓިންގ ގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ވަނީ ފެށިފައި ކަމަށް އާރް.ޑީ.ސީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ

12 ޑިސެމްބަރ 2021 - 11:24