މިނިސްޓަރ އައިމިނަތް ޝައުނާ ރ. މަޑުއްވަރީގައި ގައިމުކޮށްފައިވާ އައިސްޕްލާންޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހްކޮށްދައެއްވައި އަދި އެރަށުގައި ގައިމުކޮށްފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމް ބައްލަވާލައްވައި އެތަނުގައި މަސައްކަތްތަށް ކުރިޔަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލައްވައިފި ކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފި

11 ޑިސެމްބަރ 2021 - 8:24