އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅުވައިގެން ނ. މާފަރު ކައުންސިލް، އެފް.ސީ.އެސް.ސީ، އ.ތ.މ ކޮމިޓީ، މާފަރު ޕޮލިސް، ސްކޫލް އަދި ސިއްޚީ މަރުކަޒު ގުޅިގެން ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް ބެލެނިވެރިން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ޖެންޑަރ އިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

8 ޑިސެމްބަރ 2021 - 9:24