ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ލާމަރުކަޒީ ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގދ.ތިނަދޫގެ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް، ރ.އުނގޫފާރުގެ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ގައި ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރަން 2 ޑިސެންބަރުގައި ވަނީ ފެށިފައި ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ

7 ޑިސެމްބަރ 2021 - 8:45