ފުވައްމުލަށް ސިޓީ މަސްޖިދުލް ހުދާގެ ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނިމި ތަނބުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ

5 ޑިސެމްބަރ 2021 - 7:10