ހއ. މާރެންދޫގެ ފެނާ ނަރުދަމާ ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ދަށުން ފެން ހޮޅިތައް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މުހާރު ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން މަޢުލޫމާތުދާ

1 ޑިސެމްބަރ 2021 - 11:51