ހުޅުމާލެ ޣާޒީ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 2 ގެ 180 ދަރިވަރުން، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް މެރިޓައިމް ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކޮށް

30 ނޮވެމްބަރ 2021 - 7:16