ހއ. ފިއްލަދޫގައި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާއި ގެވެށި ގުޅުމުގެ މުހިންމު ކަމާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބާއްވައިފި. މި ސެޝަންތަކުގައި ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަމާއި އަދި ގެވެށިއަނިޔާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދެވުނު ކަމަށް މަޢުލޫމާތުދޭ.

29 ނޮވެމްބަރ 2021 - 7:12