ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑް، އެ ކުންފުނީގެ ސީއެސްއާރްގެ ދަށުން ސްކޫލްތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް 5 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް މިއަދު ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

28 ނޮވެމްބަރ 2021 - 9:25