ގދ.ތިނަދޫ މަގު ހެދުމުގެ ފޭސް 2ގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް ކަމަށް އާރް.ޑީ.ސީން ވިދާޅުވެއްޖެ. އަދި މަގުތަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެން ބޮޑުވާ މައްސަލައަށް ޒަމާނީ އަދި ދާއިމީ ހައްލެއް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް.

25 ނޮވެމްބަރ 2021 - 8:16