ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހދ. ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލުގެ 6 ކުލާސްރޫމް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއި އަދިއދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 16 ކުލާސްރޫމް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމުން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތުދެއްވާ

24 ނޮވެމްބަރ 2021 - 9:11