ވާރޭ ފެން ރައްކާކުރުމަށް ޤާއިމްކުރާ ސިސްޓަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ރ. ކިނޮޅަހަށް ގެންގޮއްސިކަމަށް ސަރުކާރުގެ އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން މައުލޫމާތު ދެއްވައިފި.

22 ނޮވެމްބަރ 2021 - 6:53