ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޝާފިޢު ޢަލީ ހދ.ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި. ބައްދަލުވުމުގައި ނޭކުރެންދޫގައި ހުރި މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތުދެއްވި.

18 ނޮވެމްބަރ 2021 - 10:13