ކަނޑައިގެންދިޔަ ގއ.ކޮލަމާފުށީ މަސްކަނދުފަތީގެ ބަދަލުގައި އައު ކަނދުފައްޗެއް ކޮލަމާފުށީ ހުޅަނގުއުތުރުން 12.5 މޭލު ބޭރުގައި ޤާއިމްކޮށްފިކަމަށް ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެ

17 ނޮވެމްބަރ 2021 - 8:54