ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޝާފިޢު ޢަލީ ހދ.ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައްފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ނޮޅިވަަރަމުގައި ހުރި މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމާއިބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ 2021 - 12:50