ރ. ކިނޮޅަސްގެ ފެނާ ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢުއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އެ ރަށަށް ގެންގޮއްސިކަމަށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން މައުލޫމާތު ދެއްވައިފި

13 ނޮވެމްބަރ 2021 - 7:24