މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ކުުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ރޭޑިއޯލޮޖީ ހިދުމަތްތަށް ފުޅާކުރެވިގެން ދިއުމުން ޑައިގްނޮސްޓިކް ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ވެގެން ދިޔަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން އަންގައިފިއެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ 2021 - 11:18