ފިޝަރީސް މިނިސްޓަރު މިއަދު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޕޯލް އެންޑް ލައިން ފައުންޑޭޝަންގެ ޗެއަރމަންއާ ބައްދަލްކުރައްވައިފި. މި ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއިން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަށް ހިފާ ކަނޑުމަސް ބޭރުގެ މާކެޓުތަކަށް ވިއްކުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނު.

2 ނޮވެމްބަރ 2021 - 13:21
ފިޝަރީސް މިނިސްޓަރު މިއަދު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޕޯލް އެންޑް ލައިން ފައުންޑޭޝަންގެ ޗެއަރމަންއާ ބައްދަލްކުރައްވައިފި. މި ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއިން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަށް ހިފާ ކަނޑުމަސް ބޭރުގެ މާކެޓުތަކަށް ވިއްކުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނު.