ސަރުކާރުގެ އެގްރޯނެޓު ކޯޕަރޭޝަނުން ރ. ކިނޮޅަސްގައި ތިބި އެގްރޯނެޓުގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ޚާއްޞަ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށައިފި. މުޑުވަށް ކުރާނެ ގޮތާ، ގަސްކާނާ ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތާ، ގަސް ގަހަށް ޖެހޭ ބަލިތަކާ، ޙައްލުކުރާނެ ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށް މަޢްލޫމާތު ދެވޭނެ.

28 އޮކްޓޯބަރ 2021 - 7:30