ނ. މާޅެންދޫގެ ފެން އަދި ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢުއަށް ބޭނުންވާ ފެން ތާންގީ އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި އެ ރަށަށް ގެންގޮސްފައިވާނެކަމަށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީން ވިދާޅުވެއްޖެ

27 އޮކްޓޯބަރ 2021 - 8:01