ގދ. މަޑަވެލި – ގދ. ހޯޑެއްދޫ ކޯސްވޭ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްފި. މިއީ 84,170,699.20 ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢުއެއް.

26 އޮކްޓޯބަރ 2021 - 10:02