ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ މަތިވެރި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާކަމަށާއި ކަމާގުޅޭ މިނިސްޓްރީއާ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ފަހު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

23 އޮކްޓޯބަރ 2021 - 6:52