ކ. ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 27 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހު ނިމިއްޖެކަމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ވިދާޅުވެއްޖެ.

21 އޮކްޓޯބަރ 2021 - 6:33