އެމެރިކާގެ އެމްބެސެޑަރު ޓެޕްލީޒްއާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި. މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު މާރިޔާ، ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަށް ކުރިއެރުވުމަށް އެމްބެސަށްޑަރ ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވި.

19 އޮކްޓޯބަރ 2021 - 17:10