ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޓިމުން އަންނަނީ ޅ އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މި އިންޑަސްޓްރީއާ ގުޅުންހުރި ބޭފުޅުންނާއި އަދި ކައުންސިލްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުން.

18 އޮކްޓޯބަރ 2021 - 10:57