ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ އަސްލަމާއި އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު މަޝްވަރާކުރެވުނު

14 އޮކްޓޯބަރ 2021 - 13:08