ޔޫތް މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް އެފް.އައި.ވީ.ބީގެ ރައީސާއި ބައްދަލް ކުރައްވައިފި. މި ބައްދަލުވުމުގައި ވޮލީ ބޯޅަ އަދި ބީޗް ވޮލީ ބޯޅަ ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނު.

13 އޮކްޓޯބަރ 2021 - 13:38