ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ހދ.ކުމުންދޫ ބަނދަރު ހެދުމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި. 35,648,733.15 ރުފިޔާއަށް މި މަޝްރޫޢު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 210 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް.

5 އޮކްޓޯބަރ 2021 - 13:05