ކެލާ ގެ ކަރަންޓަށްދިމާ ވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ގެންނަން ހަމަޖެހިވާ 600kw ޖެންސެޓް ކެލާބްރާންޗަށް މިހާރުވަނީ ލިބިފައި ކަމަށް ފެނަކައިން މައުލޫމާތު ދެއްވާ

4 އޮކްޓޯބަރ 2021 - 10:58