ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޕެންޝަން އޮފީހާއި އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ގުޅިގެން ހިންގި އާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި

2 އޮކްޓޯބަރ 2021 - 5:49