މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި ޝައިން ލާރނާސް ޕްރީސްކޫލާއި ގުޅިގެން އެ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ނަމާދުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ބޭއްވުނު ވޯރކްޝޮޕް އެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ

30 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 - 14:26