ރާ އަތޮޅު ދެ ރަށެއްގައި ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް، ގަސް ގަހާ ގެއްސާއި ދިރޭ ޖަނަވާރުންގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ޑައިގްނޮސްޓިކް ސަވޭލަންސް ހަދައިފި. މި އިންސްޕެކްޝަން ތަކަކީ ދަނޑުވެރިންނާއި ޖަނަވާރު ގެންގުޅޭ މީހުންނާއި އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އެހީގައި ހިންގުނު ޕުރޮގްރާމެއް.

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 - 8:39