ބ. ގޮއިދޫގެ ފެން އަދި ނަރުދަމާ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ އާރް.އޯ ޕްލާންޓް، ޖަނަރޭޓަރު ސެޓް، އަދި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ގެންގޮސްފިކަމަށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އިން މައުލޫމާތު ދެއްވައިފި

27 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 - 15:39