ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން، އީ-ފާސް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްދޭން މިއަދު ފަށައިފި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، މިމަހު އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވި ،ގަވް.އެމްވީ މެސެޖުގެ ޚިދުމަތާއި އަދި މިނުންވެސް ސަރުކާރުގެ ބައެއް އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ލޮގިންވެވޭނީ އީ-ފާސްއިން. އަދި މި ސިސްޓަމް ވަނީ ފުވައްމުލަކުގެ ސަރުކާރު އިިސްވެރިންނަށްވެސް ތައާރަފްކޮށްދީފައި.

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 - 14:33