ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރް.ޓީ.އެލް) އަށް ބޭނުންވާ ފުރަތަމަ ފެރީ އުޅަނދު މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފި. އިންޖީނު ކޮމިޝަންކޮށް ޓެސްޓްކުރުމަށްފަހު މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ސީ ޓްރަޔަލް ފެށޭނެ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއްވާ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 - 13:21