އދ. މަހިބަދޫގައި އޮޓޮމެޓިކް ވެދަރ ސްޓޭޝަނެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރިއަށް. މި ސްޓޭޝަންގެ ސަބަބުން މޫސުން ލަފާކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އިތުރު ކުރިއެރުން ލިބިގެންދާނެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 - 10:07