މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ އިސްނެގުމުގެ ދަށުން އެސްޑީއެފްސީއާއި މިނިސްޓްރީއޮފް ފިޝަރީސް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއާއިއެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފަސްވަނަ ޖީލުގެ މަސްދޯނިފަހަރު ފަރުމާކުރުމަށް ޕްރިސިޝަން މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި.

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 - 7:29