ސަރުކާރުގެ ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްފޮމޭޝަން ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް މައިކްރޯސޮފްޓް 365އަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައި، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގައި މި ނިޒާމު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

21 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 - 6:29