އިންޓެގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވޯކް މަޝްރޫޢުގެ ފެރީ އުޅަނދުތަކުގެ ތައްޔާރީގެ ތެރެއިން ބަންނަ ފުރަތަމަ ފެރީ އުޅަނދުގައި އިންޖީނު އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައި.

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 - 8:03