މިނިސްޓަރ އާމިނަތު ޝައުނާ ހ.އ.ތަކަންދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާތަކުގެ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން މުހިންމު މަޝްވަރާތަކެއްކުރައްވައިފި. އަދި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާތަކުގެ މަޝްރޫއުތަކުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން މިނިސްޓަރ ދެއްވި.

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 - 12:49