މުޖްތަމަޢުގައި ހިނގާ ބައެއް ކަންކަމާ ގުޅިގެން ބައެއް ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ އެދިލެއްވުމްށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

7 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 - 7:46