އިންޓެގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވޯކް މަޝްރޫޢުގެ ފެރީ އުޅަނދުގެ ސީ ޓްރަޔަލް މި މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ބޭއްވުމަަށްޓަކައި ވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތައް ބެއްލެވުމަށް މިނިސްޓްީރިއަލް ސްޓީރިންގ ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން މިއަދު ވަނީ ގަލްފް ކްރާފްޓްގެ ބޯޓު ޔާޑަށް ވަޑައިގެންފައި.

6 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 - 8:48