އައި.ސީ.އައި.އީ.ސީ ގެ ސީއީއޯ އާ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު ބައްދަލްކުރައްވައިފި. އައި.ސީ.އައި.އީ.ސީ އަކީ ގައުމުތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާއެއް.

2 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 - 6:55