ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑުގެ ދަށުން އެންވާރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ ތ. ދިޔަމިގިލީގައި ފެން ރައްކާކުރުމަށް ފީސިބިލިޓީ ސާރވޭއެއް ކުރަމުންނެވެ.

31 އޯގަސްޓް 2021 - 8:33