މެރިޓައިމް ސްޓްރެޓެޖީ އެއް ޑްރާފްޓްކުރުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އޮސްޓްރޭލިއަން ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރ ޑޭވިޑް ބްރޫސްޓަރ އާއި މިއަދު މިއަދު ބައްދަލްކުރައްވައިފި.

30 އޯގަސްޓް 2021 - 10:19