މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ތިލަފުށީގައި ގައިމުކުރާ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ރިޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ތިލަފުށީގައި މިހާރުއޮތް ޑަމްޕްސައިޓް މެނޭޖްކޮށް ދުންއެރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓަރ އަމިނަތު ޝައުނާ ބައްލަވާލައްވައިފި.

26 އޯގަސްޓް 2021 - 14:27