ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) އިން މާލެ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފޭސް 2 ގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

17 އޯގަސްޓް 2021 - 12:47