ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ފައިޒަރ ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އާއި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

15 އޯގަސްޓް 2021 - 13:45