ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ ކޯވިޑް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ހަލުވި ކަމާއެކު ކުރިއަށް. ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނާގޮތުގައި މިމަސައްކަތުގެ %41 މިހާރު ވަނީ ނިމިފައި.

7 އޯގަސްޓް 2021 - 13:46